หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต** (บริหารงานสาธารณสุข)  ชื่อหลักสูตร

  ภาษาไทย : หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานสาธารณสุข

  ภาษาอังกฤษ : Master of Public Health Program in Public Health Administration


  ชื่อปริญญาบัตร

  ภาษาไทย : สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารงานสาธารณสุข)

  ชื่อย่อ : ส.ม. (การบริหารงานสาธารณสุข)

  ภาษาอังกฤษ : Master of Public Health (Public Health Administration)

  ชื่อย่อ : M.P.H. (Public Health Administration)

  โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างและองค์ประกอบของหลักสูตร


1) แผน ก แบบ ก 2 ศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์
หมวดเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)
หมวดวิชาเฉพาะ 24 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก - หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต

2) แผน ข ศึกษารายวิชาและทำสารนิพนธ์
หมวดเสริมพิ้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)
หมวดวิชาเฉพาะ 24 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก 6 หน่วยกิต
การศึกษาค้นคว้าแบบอิสระและสารนิพนธ์ 6 หน่วยกิต
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต  หมวดวิชาศึกษา
  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานสาธารณสุข
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
PH5001 พื้นฐานด้านการสาธารณสุข N/C
PH5002 ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ N/C
หมวดวิชาบังคับ
PH6101 ระเบียบวิธีวิจัย 3 (2-2-5)
PH6102 องค์การและการจัดการงานสาธารณสุข 3 (3-0-6)
PH6103 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้านสาธารณสุข 3 (3-0-6)
PH6104 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานสาธารณสุข 3 (3-0-6)
PH6105 การบริหารงานสาธารณสุข 3 (3-0-6)
PH6106 สัมมนาด้านงานสาธารณสุข 3 (3-0-6)
PH6107 การบัญชีการเงินและการบัญชีบริหารสาธารณสุข 3 (3-0-6)
PH6108 การบริหารเชิงกลยุทธ์งานสาธารณสุข 3 (3-0-6)
หมวดวิชาเลือก
PH6201 กลยุทธ์การสร้างเสริมสุขภาพ 3 (3-0-6)
PH6202 การจัดการสาธารณสุขในชุมชน 3 (3-0-6)
PH6203 กฎหมายสาธารณสุข 3 (3-0-6)
PH6204 สุขภาพ อนามัยชุมชน และกระบวนการการพัฒนา 3 (3-0-6)
PH6205 การบริหารการตลาดและการประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข 3 (3-0-6)
PH6206 การนิเทศงานสาธารณสุข 3 (3-0-6)
วิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าแบบอิสระและสารนิพนธ์
1) สำหรับผู้ที่เลือกเรียนแผน ก แบบ ก 2 ทำวิทยานิพนธ์
PH7501 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
2) สำหรับผู้ที่เลือกเรียนแผน ข ไม่ทำวิทยานิพนธ์
PH7502 การศึกษาค้นคว้าแบบอิสระและสารนิพนธ์ 6 หน่วยกิต


  ประมาณการค่าใช้จ่าย