เรียน ออนไลน์ มหาวิทยาลัย เวสเทิร์น

การศึกษาทางไกลผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เป็นหลักสูตรการเรียนที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท สามารถเรียนได้ไม่ว่าคุณอยู่ที่ไหน เพียงคุณเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต เรียนออนไลน์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต หลักสูตรผ่านการรับรองโดย สกอ.และ ก.พ.
Two Girls working together

หลักสูตร ปริญญาตรี สามารถจบ การศึกษาได้ภายใน 3 ปี


หลักสูตรรัฐประศาสนศาสาตร์บัณฑิต (จำนวน 120 หน่วยกิต)
สาขารัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถิ่น)

หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต (จำนวน 132 หน่วยกิต)
สาขาวิชานิติศาสตร์

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต (จำนวน 139 หน่วยกิต)
สาขาสาธารณสุขชุมชน ,

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (จำนวน 132 หน่วยกิต)
สาขาวิศวกรรมสำรวจ

เรียนปริญญาออนไลน์.com