Two Girls working together

หลักสูตร ปริญญาตรี สามารถจบ การศึกษาได้ภายใน 3 ปี


หลักสูตรรัฐประศาสนศาสาตร์บัณฑิต (จำนวน 120 หน่วยกิต)
สาขารัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถิ่น)

หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต (จำนวน 132 หน่วยกิต)
สาขาวิชานิติศาสตร์

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต (จำนวน 139 หน่วยกิต)
สาขาสาธารณสุขชุมชน ,

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (จำนวน 132 หน่วยกิต)
สาขาวิศวกรรมสำรวจ