หลักสูตร ปริญญาโท(สามารถจบการศึกษาได้ภายใน 1 ปี ครึ่ง ถึง 2 ปี ) จำนวน 36-45 หน่วยกิต

มหาวิยาลัยเวสเทิร์น